Zarządzenie nr 4/2014

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 4/2014 (202kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 4/2014
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zarządza się,  co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych na usługi, dostawy lub roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej regulaminem. Treść regulaminu określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci  moc zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu merytorycznie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:22:21)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461