Zarządzenie nr 2/2014

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 2/2014 (429kB) pdf
Wersja tekstowa:


ZARZĄDZENIE NR  2/2014
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie art. 104 § 1, 1041 i art. 104² § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W regulaminie pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół   w Inowrocławiu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. zmienionym zarządzeniem nr 16/2012 z dnia 12 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownik opuszczający stanowisko pracy w czasie pracy obowiązany jest, po uzyskaniu zgody przełożonego, odnotować dokładny czas wyjścia z zakładu pracy i powrotu na stanowisko pracy oraz określić miejsce i cel wyjścia w „Ewidencji wyjść służbowych”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w „Ewidencji wyjść osobistych w godzinach służbowych”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu, które znajdują się w sekretariacie. 

2) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, pracownik może być zwolniony od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Zwolnienia udziela pracodawca.
2. Pracownik jest obowiązany odpracować w całości czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1. Czas odpracowania nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 
3. Za nieodpracowany czas zwolnienia pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
4. Odpracowanie czasu zwolnienia od pracy powinno nastąpić w tym samym miesiącu, w którym miało ono miejsce, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do końca okresu rozliczeniowego, na wniosek pracownika, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu. 
5. O terminie odpracowania zwolnienia od pracy decyduje pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracownika oraz potrzeby Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
6. Postanowienia ust. 2, 4 i 5 nie dotyczą osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz kobiet w ciąży zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ze względu na objęcie tych osób sztywnymi, ustawowymi normami czasu pracy.”;3) po § 58 dodaje się  § 59 w brzmieniu:

„§ 59. Dla bezpieczeństwa przetwarzania danych, sieć wewnętrzna i internetowa w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu jest monitorowana.”;

4) dodaje się załącznik nr 5 do regulaminu pracy w brzmieniu:

5) dodaje się załącznik nr 6 do regulaminu pracy w brzmieniu:
 
6) dodaje się załącznik nr 7 do regulaminu pracy w brzmieniu:
        
7) dodaje się załącznik nr 8 do regulaminu pracy w brzmieniu:


    § 2. Tekst jednolity regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu określa załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. 7 marca 2014 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załąćzniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (20 lutego 2014)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:07:45)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457