Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne

 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej będące dokumentami wypełnianymi odręcznie nie są dostępne cyfrowo z powodu odwzorowania obrazów w plikach formatu PDF.

 • Sprawozdania finansowe będące dokumentami podpisywanymi i opieczętowanymi nie są dostępne cyfrowo z powodu odwzorowania obrazów w plikach formatu PDF.

 

Wyłączenia

 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdania finansowe opublikowane przed 23 września 2018 r., jako pliki tekstowe lub tekstowo-graficzne których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty przekazane przez podmioty trzecie są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Formy publikacji treści

 • Statut Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół został opublikowany w postaci dokumentu źródłowego z edytora tekstu.
 • Załączniki do zarządzeń dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zostały opublikowane w postaci dokumentów źródłowych z edytora tekstu.

Taka forma prezentacji zapewnia jednocześnie dostępność cyfrową materiału jak i pozwala zachować czytelność strony podmiotowej BIP.

 

Oświadczenie przejrzano i zaktualizowano dnia: 2024-03-06

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Wujak, dostepnosc@mzeas.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 302 56 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie. Skargę można złożyć pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor MZEAS w Inowrocławiu
ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
e-mail: biuro@mzeas.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Inowrocławiu. Interesanci mogą korzystać z parkingu miejskiego. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ul. Ludwika Błażka oraz ul. Stanisława Kiełbasiewicza. W pobliżu budynku szkoły są wyznaczone za pomocą znaków pionowych 4 miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu od strony wejścia bocznego. Do wejścia w tym miejscu prowadzi podjazd. Wokół wejścia zapewniona jest przestrzeń do swobodnego poruszania się.

W budynku szkoły nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Michał Wujak

Opublikował: Michał Wujak

Data wytworzenia: 2020-09-23

Data aktualizacji: 2020-09-23