Zarządzenie nr 6/2017

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 6/2017 (239kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR  6/2017
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 1 września 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 104, 1041, 104² § 2 Kodeksu Pracy w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu nadanego Uchwałą Nr XXIII/232/2016 Rady  Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016 r. zarządza się, co następuje:


  § 1. W regulaminie pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4/2015  Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.”
2) w § 13 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Czas pracy pracowników – osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.”

3) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny.”4) w § 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest miesięcznie z dołu w kasie MZEAS, w godzinach jej pracy,  25 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem, że w lutym wypłacane jest 23 dnia,  a w grudniu wypłacane jest 19 dnia.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.”;

c) dotychczasowe ust. 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako 3 i 4.


5) § 58 otrzymuje brzmienie:

„§ 58. Dyrektor, a w razie jego nieobecności Główny Księgowy, przyjmuje pracowników w sprawach skarg, wniosków i zażaleń we wtorki w godzinach 8.00-10.00.” 


6) Załącznik nr 2 do regulaminu pracy otrzymuje brzmienie:


„Wykaz prac wzbronionych kobietom


I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

1. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5.000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min.
Uwaga: 1 kJ = 0,24 kcal.
2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
1) 12 kg - przy pracy stałej;
2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
3. Ręczne przenoszenie pod górę, po nierównej nawierzchni, po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 m, niezależnie od odległości, masa przedmiotów nie może przekraczać:
1) 12 kg - przy pracy stałej;
3a. Ręczne przenoszenie pod górę, po nierównej nawierzchni, po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 m, niezależnie od odległości, masa przedmiotów nie może przekraczać:
1) 8 kg - przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej.
4. Dla kobiet w ciąży:
1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej ( wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę - 7,5 kJ/min.
2) ręczne podnoszenie i przenoszenie  przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg.
3) ręczne przenoszenie pod górę:
a) przedmiotów przy pracy stałej,
b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej.
5) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów.
4) prace w pozycji wymuszonej;
5) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 min., po którym to czasie  powinna nastąpić 15- minutowa przerwa.
6) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym                8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 min., po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10- minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
5. dla kobiet karmiących dziecko piersią:
1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej ( wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę – 12,5 kJ/min.
2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:
a) 6 kg- przy pracy stałej,
b) 10 kg. – przy pracy dorywczej.
3) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg- na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
4) ręczne przenoszenie pod górę, - po nierównej powierzchni,  pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30o, a wysokość 4 m, przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg.
5) ręczne przenoszenie pod górę, - po nierównej powierzchni,  pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia  przekracza 30o, a wysokość 4 m, przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg:
a) 4 kg- przy pracy stałej,
b) 6 kg- przy pracy dorywczej.
6) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów.

II. Prace w mikroklimacie zmiennym

Dla kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15˚C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15- minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej.III. Prace w hałasie i drganiach

Dla kobiet w ciąży:
1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,
2) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu                        na organizm człowieka.

IV. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego

Dla kobiet w ciąży:
1) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

V. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi

1. Dla kobiet w ciąży lub karmiących dziecko  piersią prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą.


VI. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Dla kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią:
1) prace w narażeniu na działanie czynników 
a) rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach,
b) działania mutagenne na komórki rozrodcze,
c) działania szkodliwe na rozrodczość,
d) działania toksyczne na narządy docelowe.
2) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.
VII. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi

1. Dla kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią:
1) prace wewnątrz zbiorników i kanałów,
2) prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym  gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi,
2. Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości( bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem) oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.”


§ 2. Tekst jednolity regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu określa załącznik do zarządzenia. 

             § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania  pracowników z jego treścią, tj. 15 września 2017 r.                        Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 września 2017)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 10:35:38)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: Administrator (28 września 2020, 11:53:20)
Zmieniono: Zmiana formatu załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 375