zamówienie na:

Wykonanie modernizacji - remontu boiska sportowego ORLIK (boiska o nawierzchni poliuretanowej )przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Mikołaja Kopernika 18 w Inowrocławiu zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót.

zamawiający: Miasto Inowrocław – Szkoła Podstawowa nr 6
tryb zamówienia: Do 30 000 euro
nr sprawy: SP6.39.3104.2016
szacunkowa wartość: _
termin składania ofert: 30 maja 2016
Nr sprawy: SP6.40.3104.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 13.05.2016 r.

 

1.      Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.oswiata.inowroclaw.pl (zakładka - ZAMÓWIENIA).

2.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja – remont boiska sportowego - wielofunkcyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Mikołaja Kopernika 18

3.      Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Inowrocław – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Mikołaja Kopernika 18, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3576427, faks 52 3552580, e-mail: szkola6kopernika@poczta.onet.pl

4.      Krótkie określenie przedmiotu zamówienia.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie remontu – modernizacji boiska sportowego ORLIK :

1)      prace przygotowawcze i rozbiórkowe, tj.:

 - rozebraniu istniejącej nawierzchni do podbudowy kamiennej przepuszczalnej

- usunięcie gruzu z terenu boiska

               2) wykonanie nowej nawierzchni typu natrysk wg poniższego zestawienia

-  warstwa stabilizacyjna ET o gr. 3,0cm,
- nawierzchnia poliuretanowa typu „natrysk” 11mm,

3).wymalowanie linii specjalistyczną farbą poliuretanową

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiar robót jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.

5.       Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 13.07.2016 r. – 17.08.2016 r.

6.     Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie doświadczenia w wykonywaniu prac związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych, dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

7.      Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót – dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

8.      Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań: formularz ofertowy.

9.      Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

10.  Termin i miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 6, 88-100 Inowrocław, ul. Mikołaja Kopernika 18, sekretariat (parter), do 30 maja 2016 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu, o godz. 11:15 w gabinecie Dyrektora Szkoły.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (38kB) word

Opis przedmiotu zamówienia (153kB) word

Opis techniczny (172kB) pdf

Przedmiar (28kB) pdf

Schemat boiska (84kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aleksandra Terlecka (13 maja 2016, 12:54:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2621